Triển lãm tranh kính

Tranh kính dân gian là một trong 30 dòng tranh dân gian của Việt Nam bao gồm tranh Đông Hồ, Hàng Trống,Tranh Làng Sình,… Mỗi tác phẩm có đặc trưng riêng và phản ánh phong tục, tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo từng vùng miền. Tranh kính được phân chia theo vùng địa lý bao gồm: tranh kính dân gian Hà Nội, Huế và Nam Bộ. Mỗi bức tranh đều chứa đựng những câu chuyện thú vị.

Exposition de peinture de verre​

Les peintures folkloriques sont l’une des 30 peintures folkloriques vietnamiennes, notamment Dong Ho, Hang Trong, Sinh Village Paintings, etc. Chaque œuvre a ses propres caractéristiques et reflète les coutumes, les coutumes, les croyances, les religions chaque région. Les peintures en verre sont divisées en zones géographiques, notamment: des peintures de verre folkloriques à Hanoi, Hue et Southern. Chaque image contient des histoires intéressantes.

Exposition de peinture de verre​

Les peintures folkloriques sont l’une des 30 peintures folkloriques vietnamiennes, notamment Dong Ho, Hang Trong, Sinh Village Paintings, etc. Chaque œuvre a ses propres caractéristiques et reflète les coutumes, les coutumes, les croyances, les religions chaque région. Les peintures en verre sont divisées en zones géographiques, notamment: des peintures de verre folkloriques à Hanoi, Hue et Southern. Chaque image contient des histoires intéressantes.